Kristine Lenselink

Gezondheid van binnenuit
Health from within

Holistisch therapeut

Geduldig, vriendelijk, behulpzaam, diepgaand

Door mijn opleidingen leerde ik de mens in het geheel te bekijken. Een disbalans is pas zichtbaar in het fysieke lichaam, als er op alle andere niveaus van ons zijn, geen actie ondernomen is op de signalen die we doorkregen. De behandelingen in mijn praktijk houden ons eigen denken opzij en zijn er op gericht onze fysieke cellen en ons mentaal- emotionele zijn, de juiste informatie te geven zodat zij weer optimaal kunnen functioneren.
  • Ik werk alleen op afspraak.
  • De behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.
  • Kinderen tot 18 jaar kunnen alleen komen met een ouder of voogd.


Is het voor u onmogelijk om naar mijn praktijk te komen dan kan een behandeling ook bij u thuis plaatsvinden. Hiervoor worden reiskosten in rekening gebracht.

Holistic Practioner

Patient, kind, helpful, profound
Through my education I have learned to look at a human being as a whole. A imbalance only comes to the surface of the physical body, when on all other levels of our existance we didn't take action on the signs coming through. All treatments in my praction are keeping our thinking on the side and are focussed on giving our physical cells and our mental-emotional plane, the right information, so that they are again able to function in a optimal way.
  • An appointment is needed.
  • These treatments are not being reimbursed by the health insurance companies.
  • Children to the age of 18 only are allowed to come with a parent or gardian.
When you are unable to visit my practice, a treatment can also take place at your location. Travel expences will be charged.

Behandelingen:

Treatments:

Behandeling op afstand

Daar waar onze aandacht is, daar is onze energie. Het is dus mogelijk een behandeling op afstand te geven. Klachten die goed te behandelen zijn op deze manier zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, misselijkheid, onrust, zenuwachtigheid, gespannen gevoel enzovoorts.

Per 30 minuten: 30,-/met begeleiding via Email € 50,-

Per 45 minuten: 45,-/ met begeleiding via Email € 60,-

Per 60 minuten: 60,-/ met begeleiding via Email € 90,-

Remote treatment

Energy goes where the awareness flowes. In this way, it's possible to do a remote treatment. For example in case of a headache, muscle strain, stomach ache, nausea, unrest, nervousness, feeling tense and so on.

per 30 minutes: 30,-/with guidance through Email € 50,-

Per 45 minutes: 45,-/ with guidance through Email € 60,-

Per 60 minutes: 60,-/ with guidance through Email € 90,-

GDV Meting (Gas Discharge Visualisation)

Ontwikkeld door prof. K. Korotkov

Hierbij wordt er door middel van Kirlian fotografie (aura fotografie) een foto gemaakt van alle 10 de vingertoppen. Deze worden verwerkt tot een overzicht waarin zowel de fysieke energie alsook de mentaal- emotionele energie zichtbaar gemaakt zijn. Zo is precies te zien of de klachten die men heeft zich nog in het mentaal-emotionele gebied bevinden, of dat deze ook in het fysieke veld zijn doorgedrongen en in welke mate. Tevens kunnen door deze meting de chakra's bekeken worden. Op deze manier kan de uitwerking van de behandelingen in kaart gebracht worden.

Per meting € 50,- (plm. 1 uur)

In combinatie met een behandeling € 35,-

GDV Measurement (Gas Discharge Visualisation)

Developed by prof. K. Korotkov

Through Kirlian fotografy (aura fotografy) a foto is taken of all ten fingertips. These foto's are being translated into an overview, in which our fysical, as well as our mental- emotional energiefields are made visable. In this way it is shown if the imbalances still are found in the mental-emotional plane or if those are already visable in the fysical energie and in which state they are. Also our chakra's are shown through this measurement. In this way the effect of the treatments can be shown.

Per measurement € 50,- (aprox. 1 hour)

In combination with a treatment € 35,-

Tachyon behandeling

Ontwikkeld door David Wagner

Tachyon Treatment

Developed by David Wagner

Uitleg Tachyon energie

Bij de natuurgeneeskunde kijken we naar de gehele mens. We nemen niet alleen het lichamelijke deel mee in de behandeling, maar zeker ook het denken en voelen. Daarnaast houden we ook rekening met het energie level van de mens. Denk hierbij aan de chakra’s, wat eigenlijk grote energiecentrales in het lichaam zijn die in verbinding staan met grote zenuwknopen en de hormoonklieren. Daarnaast kennen we nog de meridianen ofwel energiebanen, die je kunt zien als de energetische snelwegen in het lichaam die alle organen, systemen en weefsels van energie voorzien.

Bij de holistische geneeskunde gaan we nog een stap verder en gaan we er van uit dat alles energie is, dus ook de materie waaruit ons lichaam bestaat en ook ons denken en voelen. Energie is frequentie wat wil zeggen dat de energiedeeltjes zich in een bepaalde golflengte bewegen. Als we het hebben over geluid is dit alom bekend, denk maar aan de radio waarbij de zenders op een bepaalde golflengte worden afgesteld. In ons lichaam werkt dit op dezelfde manier. Iedere cel in ons lichaam beweegt zich in een bepaalde golflengte. Een cel in een bot beweegt op een andere golflengte dan een cel in de nieren, denk aan AM of FM bij de radio.

In mijn praktijk maak ik gebruik van energie disks van Tachyon. Dit zijn kleine schijfjes die zijn opgeladen met Tachyon energie. Een tachyon deeltje beweegt zelf niet op een bepaalde golflengte (frequentie) maar wanneer het in aanraking komt met de cellen van ons lichaam, zorgen onze cellen er voor dat het tachyon deeltje in een bepaalde golflengte gaat bewegen en op deze manier de cel kan helpen om weer gezond te worden en te blijven. Onze cellen zijn zeer intelligent en weten exact wat zij nodig hebben om weer optimaal te kunnen functioneren.

In deze zin werkt dit anders dan andere behandelmethoden die gebaseerd zijn op frequenties, zoals licht- en laserbehandelingen, waarbij de behandelaar uit maakt welke frequenties gebruikt worden. Bij de behandeling met Tachyon energie laten we ons menselijk denken achterwege en laten we het gehele proces over aan onze intelligente cellen. Op deze manier kunnen we er voor 100% van uitgaan dat er precies datgene in onze cellen gebeurt, wat er op het moment van behandelen moet gebeuren.

Meer informatie

Behandeling

Bij deze behandeling worden silicadisks van Tachyon Technologies op diverse plaatsen op het lichaam gelegd, afhankelijk van de klachten (men blijft aangekleed). Het lichaam wordt zo in staat gesteld deze energie op te nemen en er mee aan de slag te gaan.

Het aantal behandelingen wat uiteindelijk nodig zal zijn, is sterk afhankelijk van wat de klachten zijn en hoe lang deze al bestaan.

Per behandeling (plm 1,5 uur) €100,-

Behandeling incl. GDV meting € 130,-

verhuurpakket: 3 ultra silicon disks, Per maand €150,-/ borg €300,-

Verhuur pakket met begeleiding: 6 ultra silicon discs €300,-/ borg €500,-

Gespecialiseerde Behandeling

In geval van bijvoorbeeld een gebroken bot, is het mogelijk een gespecialiseerde behandeling uit te voeren. Wanneer een gebroken bot in het ziekenhuis gezet moet worden, kan meteen daarna een behandeling uitgevoerd worden om de breuklijn(en) sneller aan elkaar te laten groeien. Het maakt dan niet uit of er gips om zit of niet. Zo wordt de pijn snel vermindert en zal de beweeglijkheid sneller toenemen. Als het bot niet gezet hoeft te worden kan de behandeling direct plaats vinden.

Deze manier van behandelen is inzetbaar voor zeer uiteenlopende klachten. Van een gebroken bot, spierscheuring tot een gaatje in het diafragma et cetera.

Per behandeling (plm 2 uur) €300,-

Tachyon energy explained

In nature based medicine we look at the whole human being. Not only the physical part will be treated but also the mind and the emotions. Besides that, we also ltake into account the energetic level. Think of the chakra's in the body, which are big power plants that are connected with some great nerve knots and also with the endocrine glands. We also know about the meridians, the energy pathways who provide all organs, systems and tissues in the body of a sufficient amount of energy.

In the holistic medicine we go even further and consider everything to be energy, also de physical matter, the mind and the emotions. Energy is frequency, which means that all parts of energy move on a certain wavelength. Talking about sound, this is wellknown. Think about the radio, in which the channels are being set on a specific wavelength. In our body the same process is happening. Every cell in our body moves on a specific wavelength. A cell in the bone moves on another wavelength than a cell in the kidneys, think of the AM or FM wavelenght with the radio.

In my practice I use energydiscs of Tachyon. These are little discs that have absorbed tachyon energy. A tachyon is a little particle that on itself doesn't move in a specific frequency (wavelength), but when it comes in contact with our bodycells, these cells make sure that the tachyon particle is moving in the specific wavelength to be able to support the bodycell to be healthy again and stay healthy. Our bodycells are very intelligent and know exactly what they need to be able to function in a optimal way.

This works in a different way than other treatments based on frequencies, like light- or lasertreatments, in which the practioner decides which wavelengths to use. In the way of treatment with tachyon energydiscs we exclude our mind and leave the whole process up to our intelligent bodycells. In this way we can assume for 100%, that in the bodycell exactly will happen, what needs to happen in the moment of treatment.

More information

Treatment

With this treatment some Tachyon Technologies silicadisks are applied to the body, (you stay dressed) in the areas where there is a deficiency. In this way the body can take in all the energy needed to restore health.

How many treatments are necessary depends on the symptoms and how long they allready exist.

Per treatment (aprox. 1,5 hour) €100,-.

Treatment incl. GDV measurement € 130,-

Rental package: 3 ultra silicon discs. per month €150,-/ deposit € 300,-

Rental package with guiudance: 6 ultra silicon discs € 300,-/ deposit € 500,-

Specialised Treatment

In case of, for example, a broken bone, it is possible to perform a specialised treatment. After taking a x-ray in the hospital and, if necesary, a surgery to set the bone in the right position again, this treatment to heal the fracture, can begin. It doesn't matter if you wear a plaster cast or not.

This treatment can be useful for a wide range of discomforts. From a broken bone, muscle tearing to a puncture in the diafragm, and so on.

Per treatment (aprox. 2 hours) € 300,-

Bio-fotonica kleuren en lichttherapie

Ontwikkeld door Dr. A.C. Laubach-Bourne

Biofotonic colour and light treatment

Developed by Dr. A.C. Laubach- Bourne

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kleuren een diepere invloed op ons hebben dan lange tijd gedacht werd. Er is vastgesteld dat bijvoorbeeld roze een gunstige invloed heeft op agressief gedrag, dat de kleur geel depressies kan voorkomen en dat zelfs onze lichaamstemperatuur in een rode kamer stijgt en in een blauwe kamer zal dalen.

Alle cellen in ons lichaam reageren direct op kleur en licht. Daarnaast is gebleken dat kleur ook een positief effect heeft op ons denken en voelen. Met andere woorden: door gebruik te maken van kleur kan ieder orgaan en systeem in ons lichaam en ook ons denken en voelen, op een gunstige manier beïnvloed worden!

Ons lichaam neemt het gekleurde licht, wat in een bepaalde Herz-frequentie naar het lichaam gestuurd wordt, meteen op. De behandelingen zijn pijnloos en worden zelfs vaker als aangenaam ervaren. Deze kleurentherapie kan ingezet worden bij zeer veel uiteenlopende ongemakken, aandoeningen en ziektebeelden. Maar bijvoorbeeld ook om de energiebanen en chakra’s in balans te kunnen brengen.

Deze lichtbehandelingen zijn zeer geschikt voor kinderen en ook dieren. Doordat wij als volwassenen te maken hebben met allerlei overtuigingen, denkbeelden en vastgeroeste manieren van doen en laten, hebben wij vaak ook meer behandelingen nodig dan een kind of een dier. Alle cellen, jong of oud, dierlijk of menselijk, reageren meteen op licht, alleen bij volwassenen moet er gewoon eerst wat meer opgeruimd worden!

Per behandeling (plm. 1,5 uur): € 125,-

Research has shown that colours have a deeper influence on us than known before. It has been measured that for example the colour pink has a positive influence on aggressive behavior, yellow can prevent depressions and even our bodytemperature will rise in a red room and will lower in a blue room.

All cells in our body react immediatly to colour and light. Even our mental and emotional state of being is affected by it. In other words, the use of colour has an impact on any organ or system in our body and even our thinking and feeling, will be affected in a positive way.

Our body directly absorbs the coloured light, which is pointed to the body in several fixed frequencies. These treatments are painless and people even experience them as pleasant. This biofotonic treatment can be used for many different imbalances, discomforts and diseases. It also can be used to clear our chakras and meridians.

These colour treatments are very suitable for children and animals. Because we as an adult have all kinds of conceptions, convictions and rusted ways of being, we therefore need more time to heal than a child or animal. All cells, young or older, human or animal, react in an instant to light, only with adults more declutterinng is necessary!

Per treatment (aprox. 1,5 hour): €125,-

Overige therapievormen:

Coaching

Ik werk intuïtief en voel tijdens een gesprek aan wat iemand kan helpen of hoe mensen dingen anders kunnen zien zodat ze beter met een bepaald gevoel of een situatie om kunnen gaan. Ik denk in oplossingen en zie al gauw de zonnige zijde van een situatie in. In deze zin noem ik mijzelf een positief- of gelukcoach!

Per sessie via Email, Skype, WhatsApp, Messenger: €10,- per 15 min. of gedeelte daarvan.

Automatisch schrift

Er kan contact gemaakt worden met een overledene of een gids die graag informatie door wil geven. Via het automatisch schrijven worden handvatten aangereikt om het bewustzijn te vergroten, zodat men zelf de zaken die er op dat moment spelen duidelijker kan zien.

Per sessie via Email, WhatsApp, Messenger: € 10,- per 15 min. of gedeelte daarvan.

Creatieve Therapie

Intuïtief schilderen: 2 uur. (datum in overleg)

Kom tot rust via een voorafgaande meditatie en geef daarna je creativiteit de vrijheid. Laat je meenemen op de golven van je eigen inspiratie en vermogen tot creatie!

Individueel: €45,- incl. koffie & thee.

2 personen: €80,- incl. koffie & thee.

Groepen: € 35,- p.p. incl. koffie & thee. (min. 3 personen)

Inclusief koffie en thee. Je neemt zelf een schilderdoek naar keuze mee.

Thema gericht schilderen: 3 afzonderlijke dagen, 3 uur per dag. (datums in overleg)

Leer je emoties te uiten op doek. Door middel van kleur en vorm, ofwel expressie van jezelf!

Individueel: € 160,-

2 personen: € 285,-

Groepen: € 115,- p.p. (min. 3 personen)

Inclusief koffie en thee. Je neemt zelf een schilderdoek naar keuze mee.

Other Treatmensts:

Coaching

During a coaching session I use my intuition to explore what is needed or how people can see things different, so they can deal a lot easier with a specific emotion or situation. I tend to think in solutions and quickly see the sunny side of a situation. With this in mind I see myself as a positive or happinesscoach!

Per session through Email, Skype, WhatsApp, Messenger: € 10,- per 15 minutes or part of that.

Automatic writing

It is possible to make contact with a deceased loved one or a spirit guide who wants to say something to you. Through automatic writing some grip is given to expand our consiousness, so we can see more clearly what is going on and what we need to do.

Per session through email, WhatsApp, Messenger: € 10,- per 15 minutes or part of that.

Creative Therapy

Intuitive Painting: 2 hours. (date to discuss)

Come at ease through a meditation up front and then let your creativity flow freely. Let yourself ride on the waves of your own inspiration and ability to create!

Individual: € 45,-

2 persons: € 80,-

Groups: € 35,- p.p. (min. 3 persons)

This includes coffee & tea, you bring your own canvas of choice.

Theme related painting: 3 seperate days, 3 hours per day. (dates to discuss)

Get to know how you can express your emotions on canvas. Through colour and shape, or so to say the expression of you!

Individual: € 160,-

2 persons: € 285,-

Groups: € 115,- p.p. (min. 3 persons)

This includes coffee & tea. You bring your own canvas of choice.