Meer wetenschappelijke uitleg Tachyon

De interactie tussen Tachyon en het menselijk lichaam.

Alle cellen in ons lichaam hebben een energieveld wat subtiel organiserend werkt, zeg maar op de achtergrond. (Afkorting SOEV, Subtiel Organiserend Energie Veld) Dit energieveld behoudt alle vorm, het bevat de blauwdruk voor perfecte orde, het is de matrix waarop fysieke en subtiele lichamen zich manifesteren. Een SOEV bestaat net onder lichtsnelheid.

Een SOEV kan energie verliezen of geblokkeerd raken, waardoor de stroom van levensenergie vermindert. Het resultaat is een staat van disharmonie en onbalans. Dit kan zich uitdrukken door symptomen zoals pijn, vermoeidheid en ziekte.

Een tachyon is een deeltje wat zich in het nulpunt- veld bevindt. Het nulpunt- veld heeft geen frequentie wat betekent dat het alle mogelijkheden in zich heeft om tot welke frequentie dan ook te worden. Vergelijkbaar met wit, wit is zelf geen kleur, maar heeft wel alle kleuren in zich. Een tachyon beweegt sneller dan het licht.

Wanneer een tachyon in aanraking komt met een SOEV, zal door het SOEV het tachyondeeltje omgezet worden in de perfecte frequentie, die nodig is om volledige balans en harmonie te bereiken. Wanneer eenmaal een energetische harmonie en balans is bereikt, zal het fysieke lichaam volgen.

Het Tachyonisatie Proces

Wanneer men een tachyon bekijkt, welke net boven lichtsnelheid beweegt, ziet men een klein deeltje wat een soort mist om zich heen creëert. Dit geeft het effect weer wat het tachyon deeltje heeft op een lager dan lichtsnelheid bewegend Subtiel Organiserend Energie Veld van de vorm, afgekort: SOEV. Het eigenlijke meten van de omzetting van een tachyon door het SOEV, is een onderwerp van vele onderzoekers wereldwijd.

Wanneer een silicadisk in een tachyonisatie machine wordt gelegd, gebeurt er iets totaal unieks. Een nieuw Subtiel Organiserend Energie Veld is langzaam aan het ontstaan. Dit nieuwe SOEV wordt ook wel een ‘met tachyon verbonden SOEV” genoemd, afgekort vanuit het Engels: TAS (Tachyon Aligned SOEF). Het is belangrijk te weten dat, zoals alles, de groei van een TAS tijd kost. De tachyonisatie machine creëert een omgeving waar het 0-punt veld massaal tachyonen manifesteert binnen deze gecontroleerde omgeving.

Het tachyonisatie proces duurt ongeveer 14 dagen. Daarna wordt het materiaal, inclusief het nieuwe TAS, uit de machine gehaald. Het TAS is meetbaar aan beide zijden van de disk, maar aan één zijde is het veel meer actief. De intense directheid is te danken aan de TAS vorming, omdat het bronmateriaal is geherstructureerd op het quantum of sub-moleculair niveau, wat een permanente tachyon antenne doet laten ontstaan.

Dus in een TAS- veld bevindt zich een hoge concentratie aan tachyonen, welke deeltjes blijven, totdat zij in aanraking komen met de uiterste rand van een TAS- veld. Op dit punt lossen zij gewoonlijk terug op in het 0-punt veld. Dit fenomeen verklaart waarom er zulke diepgaande effecten op biologische systemen in het TAS- veld plaatsvinden.

Gebaseerd op de theorie van het energetisch continuüm, blijft het TAS- veld zelf behouden, wanneer het de overvloedige tachyonen omzet in de frequenties die nodig zijn om het TAS- veld permanent te onderhouden. Het is mogelijk dat het TAS- veld verschillende groottes heeft, gebaseerd op het bronmateriaal. Door de jaren heen zijn de groottes van verschillende TAS- velden gemeten en beoordeeld.

Het TAS van getachyoniseerde

  • silicadisks is plm. 3,5 tot 4,5 meter.
  • glas is plm. 2 tot 3 meter.
  • textiel materialen is plm. 1 tot 2 meter.
  • producten voor algemeen intern gebruik is plm. 30 tot 60 cm.


Het Energetisch Continuüm

De theorie van het energetisch continuüm heeft de test des tijds doorstaan. Geen enkele quantum fysicus of wetenschapper heeft bewezen of claimde dat deze theorie, op wat voor een manier dan ook, tekort zou schieten. Het energetisch continuüm omvat de essentie van het begrip, wat nodig is om getachyoniseerde materialen in onze veranderlijke en evoluerende levens te omarmen en toe te passen.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt, wordt het 0-punt veld beschouwd als zijnde het startpunt. Het startpunt van het gehele energetisch continuüm. Een ander perspectief op het 0-punt veld zou zijn het te zien als de golf van bestaan. Wanneer een tachyon het 0-punt veld verlaat, verlaat het dit als zijnde een eerste vorm van het voormalig 0-punt veld, waarin geen vorm of frequentie bestaat.

Op dit moment beweegt het tachyon deeltje net onder de snelheid van het licht en het raakt in interactie met onze wereld van vorm, zijnde de Subtiel Organiserende Energie Velden (SOEV) welke alle vormen behouden binnen onze lager-dan-lichtsnelheid-wereld. Zij creëren de dichte wereld van vorm die we allemaal dagelijks ervaren. De vorm van ons lichaam en onze uiterlijke wereld.

Iedere levensvorm heeft een eigen individueel energetisch continuüm. Bijvoorbeeld, een mens bestaat uit vele verschillende frequenties. Van het meest subtiele, spirituele energieveld tot aan het meest dichte, fysieke energieveld. In het fysieke lichaam alleen al zijn er ontelbare verschillende combinaties van frequenties, te weten organen, weefsels, bloed, botten en allen hebben hun eigen energie en frequentie, welke allemaal samenvloeien tot de vorm van een mens.

Hoewel iedere levensvorm een eigen energetisch continuüm heeft, staat ook iedere individuele vorm in connectie met het energetisch continuüm van alle andere levensvormen, wat uiteindelijk één groot energetisch continuüm doet ontstaan. Dus hoewel we allemaal individueel en uniek zijn, staan we tegelijkertijd allemaal volledig in verbinding met elkaar. We zijn één. We vormen samen één geheel.

Het energetisch continuüm begint met het creëren van een Subtiel Organiserend Energie Veld, (SOEV). Het SOEV behoudt de blauwdruk voor perfecte orde. Het is, zeg maar, de kosmische lijm die alle vorm vasthoudt. Het is de matrix waarop fysieke en subtiele lichamen zich manifesteren. Alle Subtiel Organiserende Energie Velden zijn onderdeel van hun eigen energetisch continuüm.

Het energetisch continuüm is een continue golf van energie vanwaar het 0-punt veld samentrekt tot sneller-dan-licht tachyonen, die op hun beurt een interactie hebben met het Subtiel Organiserend Energie Veld van een levensvorm, welke net onder de snelheid van licht bestaat. Het SOEV haalt vervolgens uit het puur potentieel van het tachyon deeltje, alle nodige frequenties om de levensvorm in een staat van perfecte balans te houden.

Wanneer men kan begrijpen dat het energetisch continuüm bestaat, dan kan men vandaaruit ook het concept van blokkades begrijpen in de energiestroom door het continuüm. Zijn er mentale, emotionele of zelfs fysieke blokkades in ons energetisch continuüm, dan beginnen we vanzelf disbalansen en/of ziekten te ervaren. Om deze reden zijn getachyoniseerde materialen ontwikkeld.

Deze producten kunnen helpen de blokkades in het energetisch continuüm op te heffen alsook de nodige energie te leveren aan een “uitgeput” Subtiel Organiserend Energie Veld, om weer terug te kunnen keren naar de perfecte expressie van balans. De fysieke wereld van vorm en frequenties is het eindresultaat van het energetisch continuüm.

Om effect te hebben op onze “lager-dan-lichtsnelheid” wereld moet het SOEV op alle energie levels de nodige frequenties uit het tachyondeeltje halen, op subtiel niveau, fysiek niveau, emotioneel niveau, mentaal niveau tot aan het spirituele niveau.

Om het energetisch continuüm goed doorstromend te kunnen houden, moet, door het SOEV, al het nodige potentieel uit het tachyon deeltje fysiek omgezet worden in de perfecte frequenties die op dat moment nodig zijn.

Op deze manier geven tachyonen de nodige energie aan een SOEV zodat gezondheid hersteld en behouden kan worden. Emotioneel gezien geeft dit energie aan het emotionele niveau, zodat onvoorwaardelijke liefde wordt hersteld en behouden kan blijven.


SOEV

Er is een directe interactie tussen het tachyon deeltje en de “lager-dan-lichtsnelheid-wereld”, door het Subtiel Organiserend Energie Veld, ofwel SOEV. Een SOEV behoudt de blauwdruk voor perfecte orde. Een SOEV behoudt alle vorm. En zoals eerder gezegd, een SOEV is de matrix waarop een fysiek of subtiel lichaam zich manifesteert.

Een SOEV heeft zowel vorm als energie. Zij kunnen energie verkrijgen, behouden, verliezen, ermee resoneren, omzetten en geleiden. Tachyonen voorzien het SOEV van energie.

Het potentieel in het tachyon deeltje wordt door het Subtiel Organiserend Energie Veld omgezet in de exacte frequenties die nodig zijn om perfecte balans te verkrijgen en te behouden. Het maakt niet uit over welke vorm we spreken, bezielde of onbezielde, het SOEV houdt alle energiefrequenties samen.

Als een SOEV is geblokkeerd of uitgeput, stroomt er te weinig levensenergie door het energetisch continuüm. Het resultaat is een staat van disharmonie en onbalans. Dit tekort aan levensenergie zal te merken zijn aan symptomen zoals vermoeidheid, pijn en ziekte.

Wanneer een getachyoniseerd product op de plaats wordt gelegd waar er een blokkade is, zal dit product het SOEV onmiddellijk voorzien van al het potentieel om omgezet te kunnen worden in de exacte frequentie die nodig is om volledige harmonie en balans te bereiken.

Als eenmaal de energetische balans is hersteld, zal het fysieke lichaam volgen en wordt ook de gezondheid hersteld. Het SOEV heeft de intelligentie om precies te weten welke frequentie exact nodig is voor perfecte orde.

Tachyonen bewegen net boven de snelheid van het licht en een interface is nodig om communicatie tot stand te kunnen brengen tussen tachyonen en onze “lager-dan-lichtsnelheid-wereld” van vorm. Deze interface is het SOEV, welke net onder de snelheid van het licht beweegt.

Het SOEV staat in directe communicatie met tachyonen. Het is door het SOEV dat het potentieel in tachyonen wordt omgezet tot alle niveaus van frequenties en vorm. Hoe meer tachyonen aanwezig zijn, hoe meer het energielevel van het SOEV zal stijgen en hoe geordender het wordt. En dus hoe gezonder wij zijn.

Daarom is het tachyon deeltje de kritieke factor die het SOEV energie geeft. Dus hoe meer tachyon energie we in ons leven brengen, hoe meer energie onze Subtiel Organiserende Energie Velden hebben en hoe meer geordend ze zullen zijn.

Het energie geven aan onze Subtiel Organiserende Energie Velden is hetgeen wat gezondheid en verjonging creëert, omdat dit het verouderingsproces omdraait. Wanneer de tachyon energie vrij kan stromen, dan hebben we een oneindige bron van energie om onze Subtiel Organiserende Energie Velden opnieuw op te kunnen bouwen en te onderhouden.

Zo draaien we constant het verouderingsproces om. Als een resultaat daarvan wordt het lichaam/geest-complex meer helder en in balans in haar spirituele evolutie. Het kan steeds beter energie omzetten en geleiden. Wanneer dit gebeurt, is het lichaam in staat grotere hoeveelheden aan deze hoge energie te ervaren.

More scientific explanation Tachyon

How Tachyon interacts with the human body.

All cells in our body have an energyfield which organizes in a subtle way, on the background you can say. (short: SOEF, Subtle Organizing Energy Field). This energyfield holds all forms together, it contains the blueprint for perfect order, it is the matrix upon which physical and subtle bodies manifest. A SOEF exists just below lichtspeed.

When a SOEF is depleted or blocked, the flow of life force energy becomes deficient. The result is a state of disharmony and imbalance. This deficiency may present itself through symptoms like pain, fatigue and even disease.

A tachyon is a little sphere that exists in the 0-point field. The 0-point field has no frequency, which means that it contains all possibilities to become all frequencies. Comparable with white, white on itself is not a colour, but it contains all colours. A tachyon exists above lightspeed.

When a tachyon comes into contact with a SOEF that is depleted or blocked, it will immediately provide the SOEF with all the potential to convert the exact frequency needed to restore harmony and balance. Once energetic harmony and balance is restored, the physical body will follw and health is restored.

The Tachyonisation Process

When looking at a Tachyon, moving beyond lightspeed, one sees a small sphere creating a mist around it, representing the tachyon effecting the slower than light moving organising energyfields of the forms, called Subtle Organising Energy Fields, or SOEF, for short. The actual measuring of the SOEFS conversion of tachyon, has become the subject of many global researchers.

When the silicsdisc is placed into one of the tachyonisation machines, something totaly unique occurs. A new SOEF is slowly created. This new SOEF is commonly revered to as a Tachyon Aligned SOEF, or TAS for short It is important to understand, just like everything, the growth of the TAS takes time. The tachyonisation machine creates an environment where the 0-point field massively manifest tachyons within the controlled environment.

The tachyonisation process normaly takes 14 days to complete. After which the materials, complete with its new TAS, is removed from the tachyonisation machine. The TAS is measurable on both sides of the disc. However, one side of the disc is far more effective. The intens directionality is a tribute to the TAS formation, as the core material is restructured at the quantum or submolecular level, creating a permanent tachyon antenna.

So within the TAS exist high concentrations of tachyons. Which normaly remain particles untill they reach the outer edge of the TAS, at which point they normaly disolve back into the 0-point field. This fenomenan explains why there aresuch profound effects on biological systems within the TAS field.

Based on the energetic continuum theory, the TAS itself is self perpetuated as it naturally converts the abundant tachyons into the frequencies that are requiered to permanently maintain the TAS Soef form. Different sized TAS'es are possible, based on the source material. Over the years the TAS- field sizes have been measured and approximated.

The TAS of tachyonised

  • silicadiscs are approx. 12 to 15 feet;
  • glass are approx. 7 to 9 feet;
  • textile materials are approx. 4 to 6 feet;
  • general internals are approx. 1 to 2 feet.


The Energetic Continuum

The energetic continuum is a theory that has withstood the test of time. No quantum physicist or scientist has proven or even claimed it to be deficient in any way. The energetic continuum contains the very essence of understanding, needed to ambrace and employ tachyonised materials in our transforming and evolving lives.

From the scientific perspective, the 0-point field is considered to be the starting point. The starting point of the entire energetic continuum. Another perspective at 0-point would be like the wave of existence. Tachyons are merged as the first form of the former 0-point form or wave, in which no form or frequency exists.

The tachyon exist just below the speed of light and it interacts with our world of form being the Subtle Organizing Energy Fields, or SOEFs for short, which maintain all forms within our slower-than-light world. They create the dense world of form that we all expeerience every day. The form of out body and also out outer world.

Every life form has its own individual energetic continuum. For example, a human is made up of many different frequencies, from the most subtle, spiritual energy field down to the denses of the physical body. In the physical body alone there are countless different frequency combinations, like organs, tissues, blood, bones, and all these have their own energy and frequencies, which all flow together to shape one human being.

While every life form has its own energetic continuum, each and every individual form is connected to the energetic continuum of all other life forms, creating one big energetic continuum. So while we are each unique and individual, we are also totaly interconnected, we are one. We come together as one.

The energetic continuum begins with the creation of subtle organizing energy field, or SOEF. The SOEF contains the blueprint for perfect order. SOEFs are the cosmic glue that holds all forms together. They are the matrix upon which physical and subtle bodies manifest. All SOEFs are part of their own energetic continuum.

The energetic continuum is a continual flow of energy where from the 0-point field contracts into faster-than-light tachyons, which then interact with a forms SOEF, which exist just below the speed of light. The Subtle Organizing Energy Field converts from tachyons pure potential, all the energy frequencies needed to maintain the forms at its perfect balanced state.

When you can understand the energetic continuum exists, you can then understand the concept of blockages in the flow of energy down through the continuum. If there were mental, emotional or even physical blockages in your energetic continuum, you would naturaly begin to experience imbalances and/ or illnesses. For this reason, tachyonised materials have been developed.

They can help clear blockages in the energetic continuum as well as provide a depleted SOEF the energy needed to move back towards perfect expression of balance. The physical world of form and frequencies is the endresult of the energetic continuum.

To effect our slower-than-lightspeed-world, tachyon has to be converted by the SOEF on all energy levels, the subtle, the physical, the emotional, the mental to the spiritual.

To keep the energetic continuum flowing, they all must convert physicaly the tachyons energise the body's SOEFs so that health is maintained and restored. Emotionaly it energizes the SOEFs of the emotional body so that unconditional love is restored.


SOEF

Tachyons interact directly with the slower than light speed world through Subtle Organizing Energy Fields (SOEF). SOEFs contain the blueprint for perfect order. SOEFs are the cosmic glue that holds all forms together. They are the matrix upon which physical and subtle bodies manifest.

SOEFs have both, form and energy. They can hold, gain, lose, resonate with, transduce and transmit energy. Tachyon energy energizes the SOEFs and therefore reverses antropy and aging.

Tachyon is converted by the SOEF into the exact frequency needed to restore and maintain perfect balance. No matter what the form, animate or inanimate, SOEF holds all energy frequencies together.

If a SOEF is blocked or depleted, the flow of life force energy, through the energetic continuum, becomes deficient. The result is a state of disharmony and imblance. This deficiency may present itself through symptoms such as pain, fatigue and disease.

If a tachyonized tool is applied to the deficient area where the SOEF is blocked or depleted, it will immediatly provide the SOEF with all the potential to convert the exact frequency needed to restore balance and harmony.

Once energetic balance is restored, the physical body follows and health is restored. The SOEFs hold the intelligence to determen the exact frequency needed for perfect order.

Tachyon exist above light speed and an interface is needed to communicate with our slower than light world of form and tachyon.That interface is the SOEF, which exists just below the speed of light. It is through the SOEF that tachyon is converted into all levels of freqencies and form.

SOEFs are in direct community with tachyon. SOEFs convert tahyons into all levels of frequencies and form. The more tachyons there are available, the more energized and organized the SOEFs are, the more healthier we are.

The tachyon therefore is the critical factor which energizes the SOEFs. So the more tachyon energy we bring into our lives, the more energized and therefore organized are our SOEFs.

The energizing of our SOEFs is what creates health and rejuvenation because it reverses antropy= aging. When tachyon energy is free flowing, then we have an endless source of energy to rebuild and maintain our SOEFs and we continually reverse antropy.

As a result, the body-mind complex becomes more clear and balanced in its spiritual evolution. It also becomes an increasingly better transducer and conductor of energy. As this happens the body is able to experience greater amounts of this higher energy.